postheadericon ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตะนาวศรี

ข้อมูลทางกายภาพ

1. สภาพทั่วไป

ตำบลตะนาวศรี เป็น 1 ใน 4 ตำบลของอำเภอสวนผึ้ง อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประมาณ 63 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 133,375 ไร่ หรือประมาณ 213.4 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 9,000 ไร่ หรือประมาณ  14.4 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง เป็นภูเขาและเป็นหุบเขา ทิศตะวันตกติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นชายแดนไทย พม่า ฤดูฝนมีฝนตกชุก ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาวมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยระหว่าง 13-36 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสวนผึ้งและจังหวัดราชบุร

สำหรับประชากรของตำบลตะนาวศรี ประมาณ 90% เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทย-พม่าจะใช้ภาษาพม่าด้วย บัตรประจำตัวของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงจะเป็นบัตรบุคคลพื้นที่สูง (ลักษณะบัตรสีฟ้า) และบัตรผู้พลัดถิ่น (ลักษณะบัตรสีเขียวขอบแดง) สำหรับภาษาที่ใช้ เป็นภาษากะเหรี่ยง และภาษากะหร่าง (เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะกลุ่ม) และมีประเพณีที่ยึดถือ คือ ประเพณีกินข้าวห่อ (อั้งหมี่ถ่อง)

2. ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตะนาวศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสวนผึ้ง มีถนนลาดยางจากอำเภอสวนผึ้งถึงหมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำหนัก ยาว 35 กิโลเมตร

- ทิศเหนือ จดกับ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
- ทิศใต้ จดกับ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
- ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
- ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลบางคายู อำเภอเมตตา จังหวัดทวาย สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยติดเทือกเขาตะนาวศรี จากจุดพิกัด เอ็นคิว 222900 ไปทางทิศใต้ 21.5 กม. ถึงจุดพิกัดเอ็นคิว 219732 โดยตลอดเป็นแนวแบ่งเขต
3. เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน พื้นที่ 202,153 กิโลเมตร หรือ 126,343.75 ไร่ ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง พื้นที่ประมาณ 23.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,425 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะขาม พื้นที่ประมาณ 15.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,475 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง พื้นที่ประมาณ 42.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,287.5 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อหวี พื้นที่ประมาณ 62.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,312.5 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแห้ง พื้นที่ประมาณ 7.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,756.25 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำหนัก พื้นที่ประมาณ 35.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,906.25 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเก่าบน พื้นที่ประมาณ 16.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,181.25 ไร่

แผนที่แสดงเขตการปกครองตำบลตะนาวศรี

4. ประชากร

ตำบลตะนาวศรีมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,076 คน แยกเป็นชาย 4,814 คน หญิง 4,262 คน จำนวนครัวเรือน 3,271 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2553)

ตาราง แสดงรายชื่อหมู่บ้าน/ประชากร/ครัวเรือน ของตำบลตะนาวศรี

หมู่ที่ี่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ชาย หญิง รวม

1

บ้านสวนผึ้ง

918 829 1,747 633

2

บ้านท่ามะขาม

553 468 1,021 396

3

บ้านห้วยม่วง

796 748 1,544 629

4

บ้านบ่อหวี

764 680 1,444 618

5

บ้านห้วยแห้ง

756 609 1,365 471

6

บ้านห้วยน้ำหนัก

912 815 1,727 469
7 บ้านบ่อเก่า 115 113 228 55
รวม 4,814 4,262 9,076 3,271

ข้อมูลด้านสังคม

1. การศึกษา

มีสถานศึกษา 8 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ดังนี้

ตาราง สถานศึกษา/สังกัด/ที่ตั้ง/ระดับที่เปิดสอน ของตำบลตะนาวศรี

ลำดับที่

โรงเรียน

สังกัด

ที่ตั้ง ระดับที่เปิดสอน

1

โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

สพฐ. หมู่ที่ 1 อนุบาล-ป.6

2

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

สพฐ. หมู่ที่ 2 อนุบาล-ป.6

3

โรงเรียนรุจิรพัฒน์

สพฐ. หมู่ที่ 3 อนุบาล-ม.3

4

โรงเรียนบ้านบ่อหวี

สพฐ. หมู่ที่ 4 อนุบาล-ป.6

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี

อบต. หมู่ที่ 1 เด็กก่อนวัยเรียน

6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก

อบต. หมู่ที่ 6 เด็กก่อนวัยเรียน
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก อบต. หมู่ที่ 6 เด็กก่อนวัยเรียน
8 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง กศน. หมู่ที่ 6 เด็กก่อนวัยเรียน
  บ้านหนองตาดั้ง และพุระกำ      
2. อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้

- เกษตรกรรม

ได้แก่ การปลูกอ้อย มันสำปะหลัง การทำนา ทำสวนผลไม้และผัก

- เลี้ยงสัตว์

ได้แก่ การเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ แพะ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ได้แก่ การจัดสานเข่ง

- ค้าขาย

ได้แก่ ค้าขายผัก ขายของชำ

- รับจ้าง

ได้แก่ รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป

3. สถาบันและองค์การทางศาสนา

1) วัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

- วัดสวนผึ้ง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

- วัดห้วยม่วง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

- วัดบ่อหวี

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

2) สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- วัดป่าท่ามะขาม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
- สำนักสงฆ์ตะนาวศรีคีรีธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
- สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
- สำนักสงฆ์บ่อเก่าบน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
3) โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง
- โบสถ์คริสตจักรนาวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5
- โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยน้ำหนัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
4) สถานประกาศคริสต์เตียน จำนวน 6 แห่ง
- สถานประกาศคริสต์เตียนเขาลูกช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
- สถานประกาศคริสต์เตียนท่ามะขาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
- สถานประกาศคริสต์เตียนท่ากุลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
- สถานประกาศคริสต์เตียนโป่งแห้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
- สถานประกาศคริสต์เตียนห้วยกะวาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
- สถานประกาศคริสต์เตียนพุระกำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
4. สาธารณสุข

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะนาวศรี

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบ่อหวี 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

2) ศูนย์ศึกษาวิจัยโรคเขตเมืองร้อน จำนวน 1 แห่ง
3) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในตำบล จำนวน 71 คน
4) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

- สถานีควบคุมไฟป่า

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

- ป้อม/จุดตรวจ (ตำรวจ)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

6. การคมนาคม

มีถนนสายหลัก 4 สาย

- สายบ้านบ่อ-ห้วยม่วง

- สายบ้านบ่อ-บ้านท่ามะขาม

- สายบ้านบ่อหวี-บ้านห้วยผาก

- สายบ้านสวนผึ้ง-บ้านบึง

7. การโทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง

8. แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำลำภาชี
- ลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยท่าเคย, ลำห้วยบ่อคลึง, ลำห้วยคอกหมู, ลำห้วยอะนะ, และลำห้วยยาง
- ห้วย ได้แก่ ห้วย รบ2, ห้อยบ่อหวี, ห้วยดีบุก, ห้วยบ้านห้วยผาก, ห้วยกะวาน, ห้วยวังโค, และห้วยพุระกำ
- บึง หนอง ได้แก่ หนองน้ำโรงเรียนรุจิรพัฒน์

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1) อ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
- อ่างเก็บน้ำบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 3
- อ่างเก็บน้ำบ้านพุหิน หมู่ที่ 1 - อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 3
- อ่างเก็บน้ำผาชนแดน หมู่ที่ 3 - อ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู หมู่ที่ 4
- อ่างเก็บน้ำห้วยจันมาก หมู่ที่ 3 - อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ หมู่ที่ 6
2) ฝาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- ฝายน้ำล้นบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 - ฝายน้ำล้น (มข.27) หมู่ที่ 4
- ฝายทดน้ำบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 - ฝายน้ำล้น (มข.27) หมู่ที่ 6
3) บ่อบาดาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก
- บ่อบาดาล ร.ร.บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 - บ่อบาดาล ร.ร.รุจิรพัฒน์ หมู่ที่ 3
- บ่อบาดาลบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 - บ่อบาดาลบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 5
4) สระน้ำสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง ได้แก
- สระน้ำสาธารณะกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 1 - สระน้ำฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี หมู่ที่ 4
- สระน้ำ อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ 1 - สระน้ำสาธารณะบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 5
- สระน้ำสาธารณะบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 - สระน้ำวนเกษตร หมู่ที่ 6
- สระน้ำ ร.ร.รุจิรพัฒน์ หมู่ที่ 3 - สระน้ำสาธารณะบ้านหนองตาดั้ง หมู่ที่ 6
- สระน้ำ ร.ร.บ้านบ่อหวี หมู่ที่ 4    
5) ถังน้ำไฟเบอร์ จำนวน 10 ใบ
6) ถังปูนแบบ ฝ33 จำนวน 2 แห่ง
7) ถังปูนแบบ ฝ99 จำนวน 6 แห่ง
8) ระบบประปาหมู่บ้าน

ข้อมูลด้านชีวภาพ

1. สภาพลักษณะพื้นที่ของตำบลตะนาวศรี

ตำบลตะนาวศรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา จากทิศใต้จดทิศเหนือ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินปนกรวด จัดอยู่ในชุดดินที่ 29, 35, 38, 40, 44, 47-48, 56, 62

แผนที่แสดงชุดดินตำบลตะนาวศรี

 

2. สภาพการผลิตการเกษตร

ตำบลตะนาวศรี มีพื้นที่ทั้งหมด 126,343.75 ไร่ พื้นที่การเกษตร 9,168 ไร่ (ข้อมูล ทบก. วันที่ 27 มกราคม 2554) หรือร้อยละ 7.26  การทำการเกษตรโดยทั่ว ๆ ไป มีการปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ผลชนิดต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. กลุ่มอาชีพทางการเกษตร
ตารางแสดงกลุ่มอาชีพทางการเกษตรในตำบลตะนาวศรี
กลุ่มอาชีพ สถานที่ตั้ง

จำนวนสมาชิก (ราย)

1. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ หมู่ที่ 1 10
2. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเพื่อขยายพันธ์ หมู่ที่ 2 10
3. กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศ หมู่ที่ 3 20
4. กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ หมู่ที่ 3 22
5. กลุ่มสวนพืชผักผลไม้ หมู่ที่ 5 10
6. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 6 10
7. กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านบ่อเก่าบน หมู่ที่ 7 10
8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์   32

ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลตะนาวศรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 30,000 บาทต่อปี มีครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความยากจน ประมาณ 80% ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านเงินลงทุน ภาระหนี้สิน เนื่องจากการขาดการวางแผน และไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่มอาชีพ อีกทั้งตลาดในพื้นที่ไม่สามารถรองรับผลผลิตและสินค้าได้ทั้งหมด ทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าขนส่งผลผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องส่งผลผลิตและสินค้า ไปยังตลาดในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 60-100 กิโลเมตร

ในด้านการท่องเที่ยวตำบลตะนาวศรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายน่าสนใจ และมีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพราะจะทำให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น