http://suanphueng.ratchaburi.doae.go.th
สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี  ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งติดตรึงใจ

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ๋
ศพก.อ.สวนผึ้ง
ศจช.อ.สวนผึ้ง
โครงการทฤษฎีใหม่
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
 
 
ลิงค์อำเภ
ลิงคระบบรายงาน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ศูนย์บริการประชาชน
ศพก.

 

ติดต่อเกษตรกร
*ส้มโอ
*ไผ่บงหวาน
 
 


Hit Counters
HTML Hit Counters
ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชม
 
 
 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

23 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งบริหารฯ)
23 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งบบริหารฯ)
27 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไปเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้งประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

30 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

30 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

22 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา
ล้อม
        


นายเชาว์ วิเศษโชค
เกษตรอำเภอสวนผึ้ง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง
พร้อมด้วยนางสาววชิรญา เขียนด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่บ้านห้วยน้ำหนัก เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร และหาพื้นที่เพื่อรองรับ
โครงการของจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำนวยสะความสะดวก
ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม

 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มะค่าโมง ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โครงการ
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ลงพื้นที่ร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา
ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
       นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอสวนผึ้ง ต้อนรับคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี
โดยนายโชคดี ต้ังจิตร รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ
บ้านหวายน้อยอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ ณ บ้านหวายน้อย
หมู่ ๓ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
     นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง พร้อมสำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะฯ
สาขาอาชีพทำสวน ณ สวนผักกูด นายธนชัย บุญทิน หมู่ ๑ ตำบลตะนาวศรี
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม
   

 

 

 
    
    
 

วิธีการทำปุ๋ยหมักสูตรเสมอ

แมลงศัตรูพืช

 
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง หมู่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 0-3239-5019 โทรสาร 0-3239-5019
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : Email : rab_suanphueng@doae.go.th