http://suanphueng.ratchaburi.doae.go.th
สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี  ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งติดตรึงใจ

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ๋
ศพก.อ.สวนผึ้ง
ศจช.อ.สวนผึ้ง
ศดปช.อ.สวนผึ้ง
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
 
 
 
 
ลิงค์อำเภ
ลิงคระบบรายงาน

 

ติดต่อเกษตรกร
*ส้มโอ
*ไผ่บงหวาน
 
 


Hit Counters
HTML Hit Counters
ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชม
 
 
 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

16 ก รกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16 ก รกฎาคม2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมา
จากพ ระราชดำริ
10 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงให
ญ่
18มิถุนายน 25 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
18 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรฯ
23 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งบริหารฯ)
23 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งบบริหารฯ)
27 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไปเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้งประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

27 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างเหมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้ว (Fiber Opitc)

30 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

30 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

22 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา
ล้อม
        


นายเชาว์ วิเศษโชค
เกษตรอำเภอสวนผึ้ง


วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง
โดยนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธาน
ภาพกิจกรรม

วันที ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ฝึกการวางแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ สวนแม่ทองหยิบ
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

   
 
   

 

 

 
    
    

วิธีการทำปุ๋ยหมักสูตรเสมอ

แมลงศัตรูพืช

 
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง หมู่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 0-3239-5019 โทรสาร 0-3239-5019
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : Email : rab_suanphueng@doae.go.th