http://suanphueng.ratchaburi.doae.go.th
สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี  ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งติดตรึงใจ

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ๋
ศพก.อ.สวนผึ้ง
ศจช.อ.สวนผึ้ง
โครงการทฤษฎีใหม่
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
 
 
ลิงค์อำเภ
ลิงคระบบรายงาน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ศูนย์บริการประชาชน
ศพก.

 

ติดต่อเกษตรกร
*ส้มโอ
*ไผ่บงหวาน
 
 


Hit Counters
HTML Hit Counters
ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชม
 
 
 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

               4 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

               28 สิง หา คม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้
            7 สิงหา คม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(งบบริหารฯ)

               7 สิงห าคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งบบริหารฯ)

               12 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน


              15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมช
นที่ 5 รุ่น 1

               19 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที
่ 5 รุ่นที่ 2

              25 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 5
รุ่นที่ 3

               29 มิถุนายน 256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที
่ 6 รุ่นที่ 1

                4 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนท
ี่ 6 รุ่นที่ 2

                14 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตอาหารเห็ดนางฟ้า
ภูฐานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร


                 15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 1 รุ่นที่ 1

                15 มิถุนายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 4 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

              18 มิถุนายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 2 รุ่น 1


                  25 มิถุนายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 1

                 26 มิถุนายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 1 รุ่นที่ 2

                29 มิถุนายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 2 รุ่นที่ 2


                 29 มิถุนายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 2


                3 กรกฎาคม 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 1 รุ่นที่ 3


                4 กรกฎาคม 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 3 รุ่นที่ 3


                6 กรกฎาคม 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชุมชนที่ 2 รุ่นที่ 3

                 14 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

                 13 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร


                13 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

              13 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนงาน

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร

              29 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

             28 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เนต

 


นายสมศักดิ์ คงละออ
เกษตรอำเภอสวนผึ้ง

จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง เพื่อเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smast office
จำนวน 1 งาน วงเงิน 500,000 บาท >>>>>>>>รายละเอียด

 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ คงละออ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนโครงการ "๕ ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
โดยมีหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
>>>>ประมวลภาพ<<<<<

 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบ้านวังน้ำเขียว หมู่ ๒ ตำบลท่าเคย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
>>>>>ประมวลภาพ<<<<

 
 
    
    
 

วิธีการทำปุ๋ยหมักสูตรเสมอ

แมลงศัตรูพืช

 
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง หมู่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 0-3239-5019 โทรสาร 0-3239-5019
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : Email : rab_suanphueng@doae.go.th