http://suanphueng.ratchaburi.doae.go.th
สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี  ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งติดตรึงใจ

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตรอำเภอสวนผึ้ง
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ๋
ศพก.อ.สวนผึ้ง
ศจช.อ.สวนผึ้ง
โครงการทฤษฎีใหม่
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
 
 
ลิงค์อำเภ
ลิงคระบบรายงาน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ศูนย์บริการประชาชน
ศพก.

 

ติดต่อเกษตรกร
*ส้มโอ
*ไผ่บงหวาน
 
 


Hit Counters
HTML Hit Counters
ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชม
 
 
 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
       18 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ
     
19 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรฯ
        13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งบบริหารฯ)
        20 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไปฯ
       19 กันย ายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างเหมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้ว (Fiber Optic)
        25 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างเหมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายใยแก้วฯ
         10 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าฯ

           27 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(งบบริหาร)
           24 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อม
          17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           2 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรฯ
           11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
           7 มกร าคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศโครงการโรงเรียนพัฒนาชมชน
           21 มกร าคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบจัดเก็บข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
           
      


นายเชาว์ วิเศษโชค
เกษตรอำเภอสวนผึ้ง

วันที่ ๒๔ ธันวาค ม๒๕๖๒
นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รักษาราชแทน เกษตรอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่สมาชิก ศจช. ตำบลท่าเคย ผู้เข้าร่วมกระบวนการจำนวน ๓๐ คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่าเคย หมู่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยนายประทวน อนงค์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ประสานงานและอำนวยความสะดวก
ภาพกิจกรรม


 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอสวนผึ้ง นางสาวพจนีย์ เฮงชัยโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ดำเนินการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านทุ่งแหลม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวพจนีย์ เฮงชัยโย
และนางสาวพรชนก คงสมโอษฐ์ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรแก่สมาชิก
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านถ้ำหิน ม.๕ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ภาพกิจกรรม

 
 
    
    
 

วิธีการทำปุ๋ยหมักสูตรเสมอ

แมลงศัตรูพืช

 
สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง หมู่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 0-3239-5019 โทรสาร 0-3239-5019
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : Email : rab_suanphueng@doae.go.th